Lodołamacze to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

Lodołamacze to również pracodawcy, którzy w swojej działalności wykraczają poza zakres obowiązków i w szczególny sposób dbają o zdrowie swoich pracowników. To dziennikarze, redaktorzy, którzy w swoich artykułach, audycjach, programach tworzą klimat sprzyjający zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Lodołamacze 2016 Bydgoszcz. Nasze firmy dają niepełnosprawnym szansę na pracę [zdjęcia]

Lodołamacze organizowany jest corocznie od 2006 r. W tym roku realizowana jest XII edycja.

Istota konkursu Lodołamacze:
* przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,
* integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
* promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych,
* zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.
* wyłonienie najlepiej dostosowanych obiektów i obszarów infrastruktury które są najlepiej dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Promowanie dostępnego dla wszystkich, a szczególnie dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością budownictwa oraz jego infrastruktury.
*promocja zdrowia w miejscu pracy, rozwijanie przez pracodawców aktywności sportowych, wprowadzenie programów zdrowotnych, edukacyjnych podejmowanie wysiłków na rzecz poprawy zdrowia pracowników.
* przełamywanie i niwelowanie uprzedzeń i stereotypów, tworzenie klimatu sprzyjającemu promowaniu różnorodności i szacunku wobec osób niepełnosprawnych. Budowanie przez media wizerunku osób niepełnosprawnych, jako wartościowych pracowników. * promocja pozytywnych postaw dotyczących integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Etapy konkursu:
Konkurs składa się z dwóch etapów: Regionalnego i Centralnego. Członkowie Kapituł Regionalnych zgłoszą nominację dwóch kandydatów w każdej z kategorii. Jednocześnie kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajdującego się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl.

W pierwszym etapie niezależne Kapituły, na podstawie zgłoszonych nominacji i nadesłanych materiałów, dokonają analizy i wyłonią finalistów regionalnych.

Zwycięzcy I etapu automatycznie przechodzą do centralnego, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich Lodołamaczy 2017.

Kategorie konkursowe:
Zatrudnienie Chronione - pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej.
Otwarty Rynek Pracy - przedsiębiorcy otwartego rynku pracy, w tym również stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą i fundacje posiadające status przedsiębiorcy.
Lodołamacz Instytucja - instytucje, stowarzyszenia, organizacje i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej.
Przyjazna przestrzeń- obiekty , przestrzenie publiczne, komunikacyjne, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
Zdrowa Firma - pracodawcy, którzy promują zdrowie w miejscu pracy, podejmują wysiłki na rzecz poprawy zdrowia swoich pracowników. Pracodawcy, którzy rozwijają różnego rodzaju aktywności- programy zdrowotne, zajęcia sportowe, badania profilaktyczne, dodatkowa opieka zdrowotna, działania edukacyjne.
Dziennikarz bez barier - dziennikarze telewizyjni, radiowi i prasowi, którzy poruszają w swoich audycjach, programach, artykułach problematykę związaną z osobami niepełnosprawnymi i ich zatrudnianiem.

Kruszą lody i walczą z uprzedzeniami [zdjęcia]

Kategorie dodatkowe:
Super Lodołamacz - dla najlepszego z najlepszych dla przedsiębiorcy, instytucji, zakładu.
Lodołamacz Specjalny - dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia są przyjmowane do 15.08.2017. Więcej informacji o konkursie i arkusz zgłoszeniowy na stronie: www.lodolamacze.info.pl