Samorządom ułatwiono wzięcie unijnych dotacji z programu Innowacyjna Gospodarka. W programie tym zarezerwowano aż 1,26 miliarda złotych na walkę z wykluczeniem cyfrowym.

O dotacje mogą ubiegać się gminy, powiaty oraz ich związki, a także samorządy w konsorcjach z organizacjami pozarządowymi.
Walka z wylkuczeniem cyfrowym
Granty te mają na celu zapewnienie dostępu do sieci internetowej mieszkańcom cyfrowo wykluczonym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.
Samorządy mogą pozyskać dotacje m. in. na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych lub pokrycie kosztów dostarczenia instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i niezbędnego oprogramowania.
Aby bardziej zainteresować samorządy wprowadzono ułatwienia  w dostępie do tych dotacji.

Najpierw poszerzono grupy odbiorców wsparcia o rodziny zastępcze, rodziców samotnie wychowujących dzieci i rodzinne domy dziecka. W zeszłym roku umożliwiono też wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół, bibliotek i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Pomoc także dla grupy osób w wieku 50 plus

Obecnie, znowu rozszerzono krąg osób, którym samorządy mogą oferować socjalny Internet. Od nowego roku gminy będą mogły taką pomoc zaoferować osobom z grupy 50 plus, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 799,18 zł oraz uczącym się dzieciom i młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce.
W przypadku tych ostatnich jest też kryterium dochodowe. Chodzi o dzieci z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik przeciętnego, miesięcznego dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez GUS w Biuletynie Statystycznym.