W ramach zintegrowanego systemu kontroli jednym z rodzajów kontroli, z którymi bardzo często spotykają się beneficjenci, jest kontrola przeprowadzana bezpośrednio w gospodarstwie tzw. kontrola na miejscu lub wizytacja w miejscu realizacji operacji.

Kontrole na miejscu przeprowadza się w celu sprawdzenia i weryfikacji faktów stanowiących podstawę przyznania płatności, potwierdzenia zgodności danych i informacji zawartych we wnioskach pomocowych ze stanem faktycznym. Kontrole na  miejscu w ramach płatności bezpośrednich są realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub przez jednostki działające na jej zlecenie przeprowadzane są dwoma metodami.

Kontrola metodą inspekcji terenowej polega na zrealizowaniu czynności kontrolnych w odniesieniu do wszystkich działek zgłoszonych do płatności obszarowej i do płatności ONW. Czynności kontrolne polegają na przeprowadzeniu kontroli w terenie i dokonaniu pomiaru powierzchni działek rolnych w celu weryfikacji powierzchni zgłoszonej we wniosku. Pomiar powierzchni działek rolnych wykonywany jest najczęściej w oparciu o technikę GPS.

Kontrola metodą foto polega na zrealizowaniu czynności kontrolnych w odniesieniu do wszystkich działek rolnych wchodzących w skład całego gospodarstwa. Czynności kontrolne polegają na pomiarze powierzchni działek rolnych w oparciu o ortofotomapę (cyfrowe odwzorowanie terenu wykonane na podstawie zobrazowań satelitarnych) oraz przeprowadzeniu wywiadu terenowego. W trakcie wywiadu terenowego sprawdza się rodzaj uprawy/grupy upraw, jaka występuje na kontrolowanej działce rolnej, wykonywane jest zdjęcie działki rolnej i ewentualnie dokonywane są pomiary tych granic, których nie można było pomierzyć na ortofotomapie, ponieważ były zbyt małe lub słabo widoczne (np. w cieniu drzew).

Co do zasady kontrole na  miejscu w ramach WPR nie powinny być zapowiadane. Zawiadomienie beneficjenta o kontroli jest wykonywane wtedy, gdy jego obecność jest niezbędna do  przeprowadzenia kontroli. Jeżeli wcześniejsze powiadomienie następuje na więcej niż 48 godzin przed kontrolą, powinno ono mieć miejsce z wyprzedzeniem ograniczonym do niezbędnego minimum. Czas ten nie może przekraczać 14 dni. Natomiast w przypadku kontroli dotyczących inwentarza żywego termin powiadomienia nie może przekraczać 48 godzin z wyjątkiem uzasadnionych przypadków.Podstawowym sposobem powiadomienia o kontroli jest powiadomienie telefoniczne, pisemne lub bezpośrednie.

Zobacz też: Krwawe protesty rolników w Indiach

(Źródło: Ruptly)

W przypadku kontroli metodą foto beneficjent nie jest powiadamiany o kontroli. Czynności kontrolne mogą być wykonywane podczas nieobecności podmiotu kontrolowanego także wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli.

W przypadku, gdy beneficjent nie może uczestniczyć w kontroli ma możliwość upoważnienia do tej czynności innej osoby. Obecność beneficjenta lub osoby upoważnionej podczas kontroli wymagana jest w sytuacjach, gdy powinien on udostępnić inspektorom terenowym posiadaną dokumentację, umożliwić wstęp na teren gospodarstwa lub w miejsce realizacji inwestycji itp.

Osoba upoważniona przez beneficjenta do reprezentowania go w czasie kontroli musi posiadać pisemne upoważnienie, które powinno zawierać: dane osobowe podmiotu upoważniającego; dane osoby upoważnionej wraz z nazwą i numerem dokumentu, który osoba upoważniona okazuje inspektorom terenowym; zakres upoważnienia; datę wystawienia upoważnienia; datę ważności upoważnienia, jeśli nie jest ono wydane na czas nieokreślony; podpis osoby upoważniającej.

Zgodnie z zapisami ww. aktów prawa krajowego, osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do: wstępu na teren gospodarstwa rolnego, w tym do pomieszczeń i miejsc związanych z utrzymaniem lub przebywaniem zwierząt/wstępu na grunty i do obiektów związanych z działalnością, której dotyczy pomoc lub pomoc techniczna,pobierania próbek do badań, żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli na miejscu lub wizytacji w miejscu, wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli na miejscu lub wizytacji w miejscu, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów,żądania okazywania i udostępniania danych informatycznych,sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli na miejscu lub wizytacji na miejscu.

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzany jest w formie pisemnej raport/informacja pokontrolna w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje podmiot kontrolowany, a drugi zachowuje ARiMR. W przypadku działań PROW 2014-2020 kopię raportu otrzymuje podmiot kontrolowany, natomiast oryginał zatrzymują kontrolujący.

W przypadku, gdy raport nie został przekazany podmiotowi kontrolowanemu bezpośrednio przy kontroli jest on przekazywany za pośrednictwem poczty, co do zasady w ciągu 14 dni od daty zakończenia kontroli. Termin ten może zostać wydłużony do 3 miesięcy od daty zakończenia kontroli. Wykrycie nieprawidłowości w czasie kontroli może skutkować zmniejszeniem lub nieprzyznaniem płatności w danym roku, wieloletnimi sankcjami lub wykluczeniem z ubiegania się o pomoc.  

STREFA AGRO JEST NA FACEBOOKU: POLUB NAS!