Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministerstwa rolnictwa w sprawie podwyższenia stawki zwrotu akcyzowego w 2017 roku. Co na to resort?

Okazuje się, że z podwyżki stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. nic nie będzie. Po piśmie KRIR resort rolnictwa poinformował, że "uwzględniając kwotę środków ustaloną w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok na zwrot podatku akcyzowego (...) i pokrycie kosztów gmin w wysokości 860 mln zł, wydatkowanie na ten cel w 2016 r. kwoty 891,8 mln zł, nie jest możliwe zwiększenie stawki zwrotu podatku do pełnej wysokości zawartej w cenie oleju napędowego", podaje Rada.


1,00 zł na 1 litr oleju napędowego. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych będzie wynosić 86,00 zł.

 

Z braku podwyżki ministrestwo tłumaczy się też przepisami unijnymi. "Wskazują, że zastosowanie minimalnych poziomów opodatkowania (...) do produktów wykorzystywanych jako paliwa silnikowe dla celów produkcji rolnej zostanie uznane za zgodne z art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pod warunkiem, że spełnia odpowiednie wymogi tej dyrektywy i jeżeli nie zostanie wprowadzone zróżnicowanie. W świetle ww. przepisów nie jest możliwe określenie innej stawki zwrotu podatku akcyzowego dla produkcji roślinnej i innej stawki dla produkcji zwierzęce".

 

Nie zmieni się termin składania wniosków. A nie jest to możliwe według ministerstwa rolnictwa "ze względu na konieczność wystąpienia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem do Ministra Finansów o uruchomienie rezerw celowych zwiększających budżety wojewodów w terminie do dnia 30 września danego roku".


  • 1 - 30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

  • 1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

Wnioski można składać:

a) od 1 lutego 2017r., do 28 lutego 2017r., producent rolny składa odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016r., do 31 stycznia 2017r.,

b)  od 1 sierpnia 2017r., do 31 sierpnia 2017r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnego w okresie od 1 lutego 2017r., do  31 lipca 2017r.,

Dane: GUS