Józefa Spychała i Lucyna Orcholska z OR Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy odpowiedziały na pytania naszych Czytelników.

 

Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) ograniczyła rolnikom możliwość uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury rolniczej, wprowadzając ramy czasowe. 

 

O wcześniejszą emeryturę rolniczą mogą ubiegać się rolnicy, którzy do 31 grudnia 2017 r.

spełnią łącznie następujące warunki:  ukończą wiek 55 lat - kobiety i 60 lat -  mężczyźni, będą posiadać co najmniej 30-letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego (bez względu na płeć) oraz zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej.  

 

Jeżeli wszystkie trzy warunki podane powyżej zostaną spełnione na dzień 31 grudnia 2017 r., to z wnioskiem o wcześniejszą emeryturę rolniczą można będzie wystąpić również po  tej dacie. Od 1 stycznia 2018 r. aktualnie obowiązująca ustawa nie przewiduje przyznania wcześniejszych emerytur rolniczych.