O wsparcie krajowe gospodarze mogą ubiegać się do 30 września. Nabór na środki z unijnego budżetu trwa do 18 września.

Jedną z form wsparcia dla rolników po nawałnicy są dotacje. Poza nimi ministerstwo rolnictwa przewiduje kredyty preferencyjne, te jednak nie są szczególnie pożądaną przez gospodarzy formą. Inne propozycje resortu to ulgi w płatnościach KRUS czy odroczenia w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy, ulgi w opłatach czynszu dzierżawnego.

Na czym polegają wspomniane dotacje, komu są przyznawane i na jakich zasadach?

Wsparcie można dostać na każdy ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, zadeklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, w wysokości 1000 zł na 1 ha. Jeśli nie było ubezpieczenia minimum 50% powierzchni, wtedy wysokość pomocy finansowej będzie pomniejszona o 50%.

Pieniądze trafią również na każdy ha powierzchni lasów należących do rolnika, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, zadeklarowanej przez producenta rolnego we wniosku. Będzie to 2000 zł na 1 ha zniszczonego lasu. Potrzebne jest potwierdzenie wystąpienia szkód przez wojewodę. Pomoc nie dotyczy lasów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Pieniądze popłyną też na dofinansowanie kosztów odtworzenia budynków służący do prowadzenia działalności rolniczej. Chodzi o budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego i wykorzystywany do produkcji rolnej. Środki przewidziane na ten cel - do 10 tys. zł na budynek służący do prowadzenia działalności rolniczej. Dotacja może wynieść nie więcej, niż:

  • 80% kwoty szkód w budynku służącym do prowadzenia działalności rolniczej,
  • 90% kwoty szkód w budynku służącym do prowadzenia działalności rolniczej, dla działów specjalnych produkcji rolnej lub gospodarstw rolnych położonych na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami określonymi w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Kujawsko-pomorskie po nawałnicy AGW

Dotacje będą przyznawane w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego ARiMR na wniosek poszkodowanego przez huragan, grad lub deszcz nawalny producenta rolnego, złożony w terminie do 30 września 2017 r.

Jeśli szkody w uprawach rolnych, oszacowane przez komisję powołana przez wojewodę będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej, wówczas dotacje ma formę pomocy de minimis. Natomiast, gdy mówimy o szkodach w lasach, w budynku służącym do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej (w wysokości powyżej 1050 zł) oraz w przypadku, gdy szkody w uprawach rolnych oszacowane przez komisję wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej - pomoc jest przyznawana na podstawie rozporządzenia nr 702/2014.

_______________________________

Z innej puli, jednego z działań w ramach PROW 2014-2020 również można liczyć na wsparcie. ARiMR od4 września 2017 r. przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Nabór trwa do 18 września. Ministerstwo zapowiada, że w miarę potrzeb będą ogłaszane kolejne nabory.

Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć w oddziale regionalnym lub biurze powiatowym ARiMR.

Pomoc jest przeznaczona dla rolników, w gospodarstwach których, w danym roku kalendarzowym, szkody wynoszą co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie - w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach, oraz dotyczą składników gospodarstwa takich jak np. maszyny rolnicze, sady, plantacje wieloletnie, infrastruktura techniczna, zwierzęta gospodarskie.

Pomoc przyznaje się, jeżeli szkody wystąpiły w roku składania wniosku albo w roku poprzedzającym rok składania wniosku i zostały oszacowane przez komisję. Szczegóły na stronie ministerstwa rolnictwa