Głos Wielkopolski

  Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

  Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” powstało w czerwcu 2006 roku. Jego celem było wdrażanie podejścia LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na terenie dziewięciu gmin: Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kramsk. Stowarzyszenie stanowi tak zwaną Lokalną Grupę Działania (LGD), wspierającą inicjatywy lokalne na obszarze objętym działaniem. W ramach Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” działają przedstawiciele samorządów wymienionych gmin, przedstawiciele sektora pozarządowego (stowarzyszeń, fundacji), podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne. LGD jest forum generującym pomysły na lokalny rozwój ale także organizacją poszukującą funduszy na realizację projektów, w tym dotacji Unii Europejskiej.
  Obszar „Wielkopolska Wschodnia” zlokalizowany jest w środkowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego w obrębie powiatów konińskiego i kolskiego.
  W przeważającej części jest to teren równinny z małymi odstępstwami. Zajmuje obszar 1031,24 km2 zamieszkany przez 68 tysięcy mieszkańców. Obszar ma typowo rolniczy charakter, bowiem aż 77% jego powierzchni stanowią użytki rolne, z czego przeważającą cześć zajmują grunty orne.

  Budżet Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” w perspektywie finansowej 2007-2013 wynosił 9 995 675,52 zł. Największa część środków w kwocie 7 892 408,00 zł została przeznaczona na przeprowadzenie naborów wniosków w ramach działania 4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Budżet na koszty związane z funkcjonowaniem lokalnej grupy działania i aktywizacją mieszkańców wyniósł 1 899 153,52 zł. LGD wydatkowała również środki na działanie 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” w kwocie 204 114,00 zł.
  Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju miało na celu umożliwienie mieszkańcom, organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego realizację projektów z niej wynikających.

  W ramach wdrażanie lokalnej strategii rozwoju realizowane były następujące działania:
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Małe projekty.


  W ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” zorganizowała 18 naborów wniosków, podczas których wpłynęło 241 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 14,2 mln. zł, z tego aż 205 zostało wybrane przez Radę Stowarzyszenia do dofinansowania. Łączna kwota dofinansowania zrealizowanych projektów wyniosła 7 306 681,98 zł.

  Poprzez realizację działania 4.31 ‘Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” zapewniono sprawne i efektywne działania Biura LGD, którego zadaniem była obsługa Beneficjentów, organów Stowarzyszenia a także świadczenia różnego rodzaju doradztwa dla wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków PROW 2007-2013.

  Dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” zorganizowano
  39 przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym. Tematyką szkoleń były zagadnienia związane
  z przedsiębiorczością, organizacjami pozarządowymi, odnawialnymi źródłami energii, a także pozyskiwanie funduszy z UE. Zorganizowano również kurs obsługi wózków widłowych.
  Łącznie w szkoleniach uczestniczyły 1164 osoby.

  Stowarzyszenie było również organizatorem szkoleń dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, pracowników Biura, jak i lokalnych liderów dotyczących sprawnego zarządzania, wspierania aktywności mieszkańców LGD, zagadnień związanych z realizacją LSR.
  W zakresie inicjatyw kulturalno-promocyjnych LGD organizowała festiwale folklorystyczne, orkiestr dętych oraz konkursy młodych talentów, a także konkursy kulinarne, w których udział brały podmioty z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.

  Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty tradycyjnego rzemiosła
  i rękodzieła. Przez cały okres wdrażania LSR zorganizowano ich 36, a liczba uczestników wyniosła ponad 1360 osób. Zakres tematyczny obejmował szydełkowanie, haftowanie, ręcznie wykonywanie biżuterii, rzeźbiarstwo oraz bibułkarstwo.

  W celu aktywizacji młodszej części mieszkańców zorganizowano cztery edycje imprezy sportowej pn.: „Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej”, w których udział wzięło 480 gimnazjalistów.

  Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” angażuje również lokalne społeczności do promocji, podkreślania piękna i atrakcyjności naszych obszarów poprzez konkurs fotograficzny „Piękno LGD w obiektywie”. Na przeprowadzone 2 edycje konkursu napłynęło ponad 250 fotografii.

  Pracownicy Biura LGD i reprezentanci organów LGD brali także udział w wielu wydarzeniach o charakterze szkoleniowym i promocyjnym, były to m.in.: Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, Targi TOUR SALON, Konferencja „Wiejska Polska – Przedsiębiorcza Wieś”, Konferencja „Kobieca Wielkopolska Obywatelska”, szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, Centrum Doradztwa Rolniczego, Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa – FAPA, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” zrealizowało również dwa projekty współpracy.
  Projekt „Turystyczne Uroki Regionu Inspiracją Społecznej Aktywności” (TURISA) był realizowany w 2012 roku, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Solidarni
  w Partnerstwie”, Stowarzyszeniem „Solna Dolina” oraz Stowarzyszeniem „Między Ludźmi
  i Jeziorami”. Celem tego projektu była promocja i wzrost atrakcyjności regionów partnerskich w oparciu o lokalne zasoby turystyczne. W ramach realizacji tej operacji zostały zakupione gabloty multimedialne i infokioski oraz wydano albumy promocyjne, które prezentują urokliwe i ciekawe miejsca na obszarze partnerskich LGD.

  Ponadto zorganizowano 4 wydarzenia promocyjne „TURISA partnerstwo LGD-ów – siłą Wielkopolski”, które miały na celu prezentację dorobku kulturalnego zespołów działających na obszarze partnerskich stowarzyszeń, a także aktywizację i integrację mieszkańców. Realizacja projektu pozwoliła na pokazanie walorów turystycznych i kulturowych obszaru, które mają swój urok i są warte zobaczenia.
  Projekt „Produkt Lokalny Inspiracją Kulinarną” (PLIK) został zrealizowany
  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Solidarni w Partnerstwie” w 2014 roku. Celem tego projektu było zachowanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulinarnego. Zadania zrealizowane w ramach tego projektu miały charakter: informacyjny, edukacyjny i promocyjny. Działania informacyjne polegały na publikacji artykułów prasowych oraz ulotek informujących o zadaniach ujętych w projekcie. Działania edukacyjne miały na celu podniesienie wiedzy na temat zagadnień związanych
  z produktem lokalnym. W tym celu zorganizowano szkolenie oraz wyjazd studyjny dla lokalnych liderów. W ramach działań promocyjnych zorganizowano 2 konkursy kulinarne, wydano album kulinarny oraz zorganizowano 2 Jarmarki Produktu Lokalnego. W trakcie Jarmarków prezentowali się uczestnicy konkursów, odbywały się warsztaty tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła, a na scenie swój dorobek kulturalny prezentowały zespoły działające na obszarze partnerskich LGD. Można było również wysłuchać prelekcji na temat polskiego dziedzictwa kulinarnego wygłoszonej przez dra Grzegorza Russaka. Realizacja projektu pozwoliła na pokazanie inspiracji kulinarnych obszaru, a także ich utrwalenie celem przekazania przyszłym pokoleniom.

  W perspektywie finansowej 2014-2020 Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” będzie realizować podejście LEADER na terenie 6 gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno i Wierzbinek.

  Łączny budżet na realizację zadań związanych z wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wynosi 8 790 000,00 zł.


  Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”
  ul. Chopina 12
  62-511 Kramsk
  tel./faks 63 245 18 58
  e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl
  www.wielkopolskawschodnia.pl

  Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

  10 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  31 głosów

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo